Luther zveřejňuje své 95 tezí

tradiční datum zahájení reformace je 31.října 1517, kvůli Lutherovu vyslání 95 tezí na dveře zámeckého kostela Wittenberg. Podnětem k tomu byla diskuse o odpustcích. Papežské odpustky se vrátily do jedenáctého století, kdy Urban II nabídl plenární shovívavost všem, kteří se účastnili křížové výpravy., Scholastické teology třináctého a čtrnáctého století rozšířil argument patří papežské povolení odpuštění a tím i propuštění z očistce výměnou za skutky pokání. Teologickým zdůvodněním bylo, že pokladnice zásluh byla vytvořena smrtí Ježíše Krista a mučedníků, zásluh, které nepotřebovaly spásu, ale mohly být dojížděny k ostatním, kteří je požadovali. Církev pod autoritou papežství dostala svobodu převést tyto zásluhy na jiné strany, především na očistce.,

prodej odpustků se stal prostředkem pro získání kostel finanční podporu a v případě šestnáctého století bylo Německo zdroj Albrecht von Hohenzollern použít na splacení dluhu mu vznikly nákupu papežský dispens k získání Mainz biskupství. V roce 1515 vydal Leo X papežský býk, který pozastavil veškeré další kázání nebo prodej odpustků v zemích Albrechta (Mainz, Magdeburg, Braniborsko), kromě těch, které byly zavedeny za účelem splacení půjčky, kterou si nový arcibiskup z Mainzu vzal za svůj see, přičemž polovina výtěžku směřovala na projekt přestavby sv., Peter je v Římě. Albrecht za tímto účelem pověřil Lipského dominikána Jana Tetzela a v průběhu roku 1517 kázal odpustky v celém regionu, dokonce dosáhl hranice Saska, kde farníci z Wittenbergu cestovali, aby je získali. Právě tam slyšeli Tetzelův slavný výkřik „když mince v kazetě zazvoní / duše z očistných pramenů“, a přinesli ji zpět Lutherovi.,

zatímco místní prodej odpustků byl impulsem pro Lutherovo psaní, jeho přehodnocení určitých scholastických předpokladů o hříchu, milosti a svobodné vůli vedlo profesora Wittenberga k otázce kajícných teorií podporujících prodej odpustků. Během mnoha jeho raných přednášek, včetně žalmů (1513-1515) a Římanů (1515-1516) a kázání, Luther již kritizoval teologii za odpustky. Pak 31. října poslal dopisy Albrechtovi i braniborskému biskupovi, které vyjadřovaly výhrady k Tetzelově kázání odpustků., To byl ten samý den, kdy zveřejnil své 95 teze, psaný v latině pro spor mezi duchovními a studenty. Stěžejní první práce zpochybnila celé chápání pokání, které nebylo něco, co člověk dělá, ale mělo by charakterizovat celý život věřícího. Zbývající teze tvrdí, že pokání není pro mrtvé, ale pro živé a že papež nemá žádnou moc k odstranění hříchů mrtvých, kritizuje teologický základ odpustků v pokladnici zásluh a vyvrací mnoho populárních myšlenek, které kazatelé odpustků prodávali., Ale v této fázi Luther stále podporoval praxi odpustků a později ve své kariéře jasně uvedl, že nemá v úmyslu útočit na praxi odpustků nebo autoritu papeže a místo toho se snažil omezit zneužívání této praxe.

teze byly údajně přibity ke dveřím hradního kostela, Všech svatých, s cílem svolat spor. Latinský rukopis byl však okamžitě přeložen do němčiny, publikován a široce šířen. Reakce překvapila i Luthera a vedla k podpoře i kritice., Nejvýznamnější odpovědi byly ty Albrecht, který se po obdržení stanoviska teologů v Mainz požádal o prověření prací, které kurie pro jejich zjevné opozici k autoritu papeže a církevní nauky, a John Eck, profesor teologie v Ingolstadtu, jehož repliku nakonec vedlo k Lipsku Diskuse.

Leave a Comment