moderniseringsteori och sociologisk studie av utveckling författaren vill tacka Rita Cruise O ’Brien och Leslie Sklair för att uppmuntra honom att åta sig att lägga fram sina synpunkter på detta ämne, och Ronald Dore och Donal Cruise O’ Brien för deras omfattande kommentarer om ett tidigare utkast.

sammanfattning

fokus för denna artikel är metodologiska och makrosociologiska., Dess syfte är att avlägsna några av de problem som uppstår i utvecklingssociologin och att ifrågasätta antagandena och konsekvenserna av ett visst konceptualiseringsläge baserat på modernitets-och moderniseringens begrepp som har gett den karakteristiska teoretiska ramen för utvecklingssociologin., De viktigaste antagandena om moderniseringsteori som förstås här-ofta tillräckligt uttryckliga av dem som använder detta tillvägagångssätt – är (1) att modernisering är en total social process i samband med (eller subuming) ekonomisk utveckling när det gäller förutsättningar, samtidiga och konsekvenser av den senare; (2) att denna process utgör ett ”universellt mönster”. Självklart bland olika författare finns det skillnader i betoning med avseende på moderniseringens mening, delvis på grund av dess förhållande till—eller härledning från—det mest omtvistade begreppet ”utveckling”., För Lerner modernisering är ”den sociala processen som utveckling är den ekonomiska komponenten” (Lerner, 1967, s. 21); medan Apter ser utveckling, modernisering och industrialisering som termer av minskande konceptuell generalitet (Apter, 1967, s.67-9). Vissa författare betonar strukturella aspekter medan för andra ”begreppet modernisering har att göra med en omvandling av kultur och personlighet i den mån den påverkas av kultur, snarare än av någon aspekt av social organisation eller av mänsklig ekologi” (Stephen‐son, 1968, s. 265)., Det hoppas att följande diskussion är både tillräckligt specifik för att förmedla de väsentliga aspekterna av den typ av teori som granskas, och tillräckligt flexibel för att möjliggöra några av varianterna på grundtemat i vad som är en mycket kondenserad undersökning av en betydande litteratursamling.1 den kritiska strategi som antagits återspeglar vissa idéer om samhällen och därmed de frågor som samhällsvetare bör ställa.dessa frågor kan inte diskuteras fullt ut inom nuvarande gränser utan anges i förslagen i det avslutande avsnittet., Det första avsnittet tjänar till att beskriva det sammanhang där begreppet utvecklingsstudier uppstod. Detta följs av en schematisk översikt över de centrala begreppen och konceptuella förfarandena i utvecklingssociologin, och mer specifikt av moderniseringsteori, som sedan kritiseras på ett antal punkter., Denna kritik leder till ett argument för användningen av ett historiskt perspektiv—dessutom ett som resulterar i en omprövning av begreppet underutveckling, som hänför sig till expansionen av västerländsk kapitalism och effekterna av denna process på de olika inhemska samhällena i vad som nu kallas tredje världen. Förhållandet mellan beroende och exploatering som skapas av processen exemplifieras i den koloniala situationen så snävt definierad, även om detta inte på något sätt är den enda situationen som kännetecknas av sådana relationer., Detta perspektiv, som utvecklats i vissa politiska ekonomers arbete, kan ligga till grund för ett sociologiskt tillvägagångssätt som skulle visa sig mer fruktbart både för att förstå underutvecklingens karaktär och för att bedöma utvecklingsmöjligheterna i tredje världen än den som i allmänhet är anställd i utvecklingssociologin för närvarande.

Leave a Comment